Registrul agricol si Fond funciar

Cadastru

Opisul cu persoanele ce pot ridica extrase de carte funciara de la Primaria Adancata: click aici si Anexa 3 Opis: click aici

Registrul agricol
ANUNT
 
   Primaria comunei Adancata, judetul Ialomita aduce la cunostinta publica, in conf0rrnitate cu prevederile art.11 si art.15 din Ordonanta Guvernului nr.28/ 2008: 
 
(l) Termenele la care persoanele flzice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:

a) intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in
gospodarie/ unitate cu personalitate juridical la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;

b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respective;

c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara termenelor prevazute la lit.a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

(2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin.(1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se raporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea „report din oficiu” la rubrica „semnatura declarantului”.

(3) Modelele declaratiilor privind inregistrarea/modificarea datelor in registml agricol, precum si a notelor de constatare intocmite de persoanele prevazute la art.9, alin.(1), cu prilejul verificarilor privind situatia reala, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.

(4) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr.711996, republicata, cu modificarile si completarileulterioare, in registrele Agricole se inscriu suprafetele care corespuns realitatii, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. 
 
(5) In cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren are consemnata o alta categorie de folosinta decat situatia reala, in registrul agricol se inscrie categoria de folosinta care corespunde realitatii, pe baza declaratiei depuse de persoana care are aceasta obligatie, potrivit prezentei ordonante. In mod similar se procedeaza si in cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren este consemnat ca figureaza in intravilan /extravilan, iar acesta, potrivit, planuri lor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situate in extravilan/intravilan. 
 
(6) In cazul in care o cladire este in stare avansata de degradare ca urrnare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizatiei de desfiintare emisa potrivit legii.

SECRETAR,
TATU MARIAN-NICOLAE
Fond funciar
  • Situatie actualizata cereri nesolutionate fond funciar – nr. 3666 din 21.10.2022 (Adaugat la data 21.10.2022) Vizualizare
  • Opisul cu persoanele ce pot ridica extrase de carte funciara de la Primaria Adancata: click aici si Anexa 3 Opis: click aici
  • Adresa prefectura 12023 Situatie Fond Funciar 2015: click aici
    • Anexa FINALA la adresa 12023 Situatie Fond Funciar 2015: click aici
 
Registrul agricol Vizualizare