Buletinul informativ (Legea 544/2001)

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu  prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 

    Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Adîncata, telefon 0243-284373, la adresa de e-mailprimaria@adincata.ro sau la adresa Primăriei comunei Adîncata, str. Principală, nr. 41, localitatea Adîncata, județul Ialomița, www.adincata.ro

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 
a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Adincatalink opis legislativ 
 Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
– HCL nr. 29 din 17.06.2022 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Adincata link
b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei:

– aprobată prin H.C.L. nr. ___ din ___2018 privind HCL nr. ___ din ___2018 privind aprobare organigrama si stat functii Vizualizare
  • HCL nr. ___ din ___2018 anexa 1 la HCL nr. ___ din ___2018 – organigrama Vizualizare
  • HCL nr. ___ din ___2018 anexa 2 la HCL nr. ___ din ___2018 – stat de functii Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link
Numele si prenumeleFunctiaZile de audienteOre de audiente
Barbu Ionel - ValentinPrimarMarti10:00 - 14:00
Cristea Maria GabrielaViceprimarJoi10:00 - 12:00

Focan Stefanescu Larisa

SecretarVineri10:00 - 14:00

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. 0243-284373
– personal
– prin cerere scrisa depusa la Registratura .

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI

COMUNEI Adincata SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei Adincata:
Dl. Barbu Ionel – Valentin – Primar
D-na. Cristea Maria Gabriela – Viceprimar
D-na. Focan – Ștefănescu Loredana – Larisa – Secretarul comunei Adîncata;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: D-na. Focan – Ștefănescu Loredana – Larisa – Secretarul comunei Adincata

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primaria comunei Adincata
Sediul: localitatea Adincata str. Principală, nr. 41
Telefon: 0243-284373
Fax : 0243-284015.
E-mail: primaria@adincata.ro
Site: www.adincata.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Adincata şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local
Referitor la sursele financiare ale comunei Adincata atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Adincata şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Adincata.

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link

i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 click aici și 2 click aici

Secretarul comunei Adincata
D-na. Focan – Ștefănescu Loredana – Larisa
i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEFII 544/2001